krbová kamna 


12.srpna svátek má Klára, Klara
 
 
 

Krbová kamna

Hledat v kategorii krbová kamna podle:   PARAMETRŮ  | VÝROBCE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 31 >

IGOTHERM Castina ECO

IGOTHERM Castina ECO
 
IGOTHERM 
Sklad  Pamatováček
IGOTHERM, litinová kamna Castina ECO, 8 kW

 
18 490 Kč

IGOTHERM RYNA ECO

IGOTHERM RYNA ECO
 
IGOTHERM 
Sklad  Pamatováček
IGOTHERM, litinová krbová kamna na TP RYNA ECO 8, 2 kW

 
22 990 Kč

HAAS+ SOHN Faro

HAAS+ SOHN Faro
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a H A A S S O H N F A R O o v ý k o n u 3 - 6 , 3 k W a ú č i n n o s t í 8 0 % . N a p o j e n í d o k o m í n u j e h o r n í , n e b o z a d n í o p r ů m ě r u 1 5 0 m m . K a m n a H A A S S O H N F a r o m a j í t e r c i á l n í

 
54 990 Kč
Reklama
Boty Steel

Pallas/ Pallas Back zásobník dřeva

Pallas/ Pallas Back zásobník dřeva
 
Austroflamm 
Sklad  Pamatováček

 
16 907 Kč

Pallas HMS

Pallas HMS
 
Austroflamm 
Sklad  Pamatováček

 
18 319 Kč

Krbová kamna Leda Allegra Small

Krbová kamna Leda Allegra Small
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
55 100 Kč

Krbová kamna Leda Allegra

Krbová kamna Leda Allegra
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
57 900 Kč


Krbová kamna Leda Aruba

Krbová kamna Leda Aruba
 
Leda 
Sklad  Pamatováček
Kompaktní litinová kamna Aruba od německého výrobce Leda.

 
68 100 Kč

Krbová kamna HS Flamingo ESPO III

Krbová kamna HS Flamingo ESPO III
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a F l a m i n g o E s p o I I I   j s o u d í k y s v é v y s o k é k v a l i t ě a s k v ě l é c e n ě v e l i c e ž á d a n ý m a r t i k l e m t e p l o v z d u š n ý c h k a m e n n a č e s k é m i e v r o p s k é m t r h u . K r

 
22 890 Kč

KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU PRITY FM D - ČERNÁ

KRBOVÁ KAMNA S TROUBOU PRITY FM D - ČERNÁ
 
Prity 
Sklad  Pamatováček
Výkonná krbová kamna s pečící troubou.

 
13 999 Kč

Krbová kamna MBS SD EVA kamna třístranně prosklená 8, 2 kW, horní deska kámen

Krbová kamna MBS SD EVA kamna třístranně prosklená 8, 2 kW,  horní deska kámen
 
MBS 
Sklad  Pamatováček
K r b o v á k a m n a M B S S D E V A k a m n a t ř í s t r a n n ě p r o s k l e n á 8 , 2 k W č e r n á + h o r n í d e s k a k á m e n

 
40 535 Kč

Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS

Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS
 
DEFRO HOME 
Sklad  Pamatováček
S a m o s t a t n ě s t o j í c í k r b o v á k a m n a D E F R O H O M E O R B I S z n e j n o v ě j š í k o l e k c e D E F R O H o m e s p ů l k u l a t ý m s k l e m v y t v á ř í j e d i n e č n ý d o j e m . K o m p a k t n í a n a d č a s o v á o c

 
46 157 Kč

HAAS+ SOHN HSP 6 s výměníkem, antracit/ černá

HAAS+ SOHN HSP 6 s výměníkem,  antracit/ černá
 
HAAS SOHN 
Sklad  Pamatováček
C h y t r é ř e š e n í s H A A S + S O H N - t e p l o z p e l e t d o c e l é h o d o m u P e l e t o v á k a m n a H S P 6 s v ý m ě n í k e m v á s z a h ř e j í j a k n a p o h o v c e , t a k t ř e b a v p o d k r o v í . D o r a d i á t o r ů p ř

 
94 990 Kč

THORMA ATIKA PLUS obklad Serpentino

THORMA  ATIKA PLUS obklad Serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sloupová krbová kamna

 
74 737 Kč

THORMA ATIKA EXTRA obklad Serpentino

THORMA  ATIKA  EXTRA obklad Serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Sloupová krbová kamna

 
74 737 Kč

THORMA DELIA EXTRA černá/ serpentino

THORMA DELIA EXTRA černá/ serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7, 5 kW, rozsahem výkonů 3, 8 až 11, 2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm

 
80 845 Kč

THORMA DELIA PLUS černá/ serpentino

THORMA DELIA PLUS černá/ serpentino
 
Thorma 
Sklad  Pamatováček
Krbová kamna DELIA černá - keramik serpentino - mastková sloupová krbová kamna, sloupová s průměrným výkonem 7, 5 kW, rozsahem výkonů 3, 8 až 11, 2 kW, účinnost 84%, přepravní obal 590 x 660 x 2010 mm

 
80 845 Kč

Krbová kamna INVICTA CAROLO antracit 9162-44-DP

Krbová kamna INVICTA CAROLO antracit 9162-44-DP
 
INVICTA 
Sklad  Pamatováček
L i t i n o v á v o l n ě s t o j í c í k a m n a I N I C T A C A R O L O , e x t é r n í p ř í v o d v z d u c h u . - j m e n o v i t ý v ý k o n : 8 k W - ú č i n n o s t : 7 7 % - p r ů m ě r n á e m i s e o x i d u u h e l n a t é h o ( C O ) : 0 ,

 
25 795 Kč

Nordflam VERDO PATINA litinová krbová kamna

Nordflam VERDO PATINA litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
J e d n á s e o m a l á , e l e g a n t n í l i t i n o v á k r b o v á k a m n a N O R D f l a m .   V y s o c e k v a l i t n í l i t i n o v é , c h r o m o v é a n i k l o v é p r v k y , j a k o j e r u k o j e ť a j e z d e c , k o m p a k t n í r

 
12 503 Kč


Nordflam PLATO litinová krbová kamna

Nordflam PLATO litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
J e d n á s e o m a l á , e l e g a n t n í l i t i n o v á k r b o v á k a m n a N O R D f l a m .   V y s o c e k v a l i t n í l i t i n o v é , c h r o m o v é a n i k l o v é p r v k y , j a k o j e r u k o j e ť a j e z d e c , k o m p a k t n í r

 
11 646 Kč

Ventilátor na kamna FLAMINGO dvoulopatkový, stříbrný

Ventilátor na kamna FLAMINGO dvoulopatkový,  stříbrný
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
K r b o v ý v e n t i l á t o r s l o u ž í k r o z h á n ě n í v z d u c h u r o v n o m ě r n ě p o c e l é m í s t n o s t i . S o u č á s t í v e n t i l á t o r u j e t e r m o s t a t i c k ý m o d u l , k t e r ý f u n g u j e p o d o b n ě j a k

 
1 490 Kč

Ventilátor na kouřovod FLAMINGO čtyřlopatkový magnetický, stříbrný

Ventilátor na kouřovod FLAMINGO čtyřlopatkový magnetický,  stříbrný
 
HS Flamingo 
Sklad  Pamatováček
V e n t i l á t o r n a k o u ř o v o d F L A M I N G O č t y ř l o p a t k o v ý m a g n e t i c k ý , č e r n ý K r b o v ý v e n t i l á t o r s l o u ž í k r o z h á n ě n í v z d u c h u r o v n o m ě r n ě p o c e l é m í s t n o s t i . V e n t i

 
2 390 Kč

Nordflam ARICA litinová krbová kamna

Nordflam ARICA litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
U n i k á t n í k r b o v á k a m n a N O R D f l a m A r i c a m a j í n a s t a v i t e l n ý s y s t é m t e r c i á r n í h o p r o u d ě n í v z d u c h u , k t e r ý p r o u d í d o t o p e n i š t ě z e z a d n í d e s k y a d á l e s p a l u j e p

 
24 956 Kč

Nordflam BREMA litinová krbová kamna

Nordflam BREMA litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
J e d n á s e o u n i k á t n í k r b o v á k a m n a s i n o v a t i v n í m v z h l e d e m .   J e v y r o b e n a z v y s o c e k v a l i t n í l i t i n y a v y z n a č u j e s e v ý j i m e č n ý m s t y l e m a e l e g a n c í .   B R E M A j e v

 
24 956 Kč

Nordflam ANCONA litinová krbová kamna

Nordflam ANCONA litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
R u s t i k á l n í k r b o v á k a m n a N O R D f l a m .   P e č l i v o s t j e j i c h d e s i g n u a v ý r o b y s e o d r á ž í v j e j i c h v z h l e d u , d í k y k t e r é m u s e k a m n a h o d í d o k l a s i c k ý c h i n t e r i é r ů .

 
19 108 Kč

Nordflam ERINO litinová krbová kamna

Nordflam ERINO litinová krbová kamna
 
Nordflam 
Sklad  Pamatováček
J e d n á s e o e l e g a n t n í l i t i n o v á k r b o v á k a m n a N O R D f l a m s l i t i n o v ý m d e f l e k t o r e m p r o d l u ž u j í c í m c e s t u z p l o d i n , ž á r u v z d o r n o u s k l o k e r a m i k o u a s y s t é m e m m y t

 
13 008 Kč

Krbová kamna Victoria RUBIN LUX

Krbová kamna Victoria RUBIN LUX
 
Victoria 
Sklad  Pamatováček
B a r v a : g r a f i t o v ě š e d á K o r p u s k a m e n j e v y r o b e n z o c e l o v é h o p l e c h u o s í l e 3 - 4 m m S p a l o v a c í k o m o r a j e o b l o ž e n á a k u m u l a č n í m i   š a m o t o v ý m i   c i h l a m i K e r a m i c

 
31 999 Kč

Krbová kamna Nordica Flaminia

Krbová kamna Nordica Flaminia
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
Kvalitní smaltovaná kamna s keramickým obkladem od italského výrobce La Nordica.

 
51 570 Kč

Krbová kamna Dal Zotto Clara 13

Krbová kamna Dal Zotto Clara 13
 
Nordica 
Sklad  Pamatováček
Kvalitní smaltovaná kamna s litinovým pláštěm od italského výrobce La Nordica.

 
62 260 Kč

JOTUL F 205 černý lak

JOTUL F 205 černý lak
 
Jotul 
Sklad  Pamatováček
Severský minimalismus

 
55 990 Kč

JOTUL F 200 černý lak

JOTUL F 200 černý lak
 
Jotul 
Sklad  Pamatováček
Novodobá klasika

 
55 990 Kč
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 31 >Prodej Krbová kamna

Nyní prohlížíte obchod Krby, kamna a jeho kategorii Krbová kamna, kde nabízíme levný nákup, pravidelné akce, slevy a ve vybraných obchodech prodej na splátky.